CENTRUM POMOCY

CENTRUM POMOCY

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Iza Faber, dostępny pod adresem internetowym www.izafaber.pl,
prowadzony jest przez Izę Faber prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Iza Faber,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8652233036, REGON
831376450, adres: ul. Zegadłowicza 27, 34-100 Wadowice.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady
i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. Definicje

Sprzedawca – Iza Faber prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iza Faber, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8652233036, REGON 831376450, adres: ul.
Zegadłowicza 27, 34-100 Wadowice.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu umowę, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.izafaber.pl.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, produkt elektroniczny lub usługa będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie
się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Iza Faber, ul. Zegadłowicza 27, 34-100 Wadowice
2. Adres e-mail Sprzedawcy: Iza@izafaber.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 536 864 064
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8 – 18.

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane
siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie
niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia
bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT jeśli należy).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient
jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas
nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie
płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o
innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych Imię i Nazwisko, dane teleadresowe, telefon oraz adres
email. W przypadku wymaganej faktury należy podać opcjonalnie nazwę firmy i numer
NIP.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
adresy podane w § 3.

§ 7. Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu,
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny)
 • uzupełnić Formularz zamówienia,
 • wybrać sposób płatności
 • zaakceptować Regulamin,
 • kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.

2. W przypadku zakupu produktów elektronicznych, przed złożeniem Zamówienia Klient
musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy Sprzedaży i dostarczenie mu treści cyfrowych
przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Na skutek wyrażenia
zgody, o której mowa powyżej, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży
danego produktu elektronicznego.
3. W przypadku zakupu usług, przed złożeniem Zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na
wykonanie Umowy Sprzedaży i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę,
Klient utraci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
§ 8. Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z Płatności elektronicznej dostępnej w usłudze Przelewy24

§ 9. Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności elektronicznej niezwłocznie po złożeniu
zamówienia, aby otrzymać automatyczny dostęp do wykupionych materiałów. W
przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,
partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie
pierwszej z rzeczy.
5. W przypadku Umowy, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz
pozostałych umów, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dnia zawarcia Umowy.
6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
7. Oświadczenie może być wysłane za drogą elektroniczną poprzez przesłanie
oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
zgodzi się na inne rozwiązanie.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umowy:

a. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
h. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy,
i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości:
a. jeśli w toku zakupu produktu elektronicznego (e-book, webinar, kurs itp.)
Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej
w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
Sprzedaży, Konsument traci prawo do odstąpienia od tej umowy.
b. jeśli w toku zakupu usługi Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i
rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy sprzedaży, a Sprzedawca wykonał usługę w całości, Konsument traci
prawo do odstąpienia od tej umowy;
c. jeśli w toku zakupu usługi Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i
rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy sprzedaży, a Sprzedawca rozpoczął wykonywanie usługi, Konsument
może odstąpi od Umowy sprzedaży, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy; za wykonywanie
usługi przez Sprzedawcę uznaje się w szczególności analizę stanu faktycznego i
potrzeb Konsumenta.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu
niż Konsument z zastrzeżeniem postanowień § 12 Regulaminu.

§ 11. Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty elektroniczne, kursy online, ebooki i webinary.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi dostęp do wykupionych materiałów
lub/i przekazać je w formie elektronicznej.

3. Sprzedawca dostarcza Produkty wolne od wad.
4. W przypadku wystąpienia wady, reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą
elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis niezgodności, okoliczności jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z
zaistniałą sytuacją.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał
za uzasadnione.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem
jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a
Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się,
że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
§ 12. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

1. Postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży wskazane w §
10 Regulaminu oraz postanowienia dotyczące reklamacji wskazane w § 11 Regulaminu
odnoszące się do Konsumentów będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane przedsiębiorcy (takie jak
NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Klient nie jest Konsumentem i że zawiera
umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa
posiada dla niego charakter zawodowy.
3. Klient niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w
ust. 1 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa Sprzedaży jest bezpośrednio
związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru
zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np.
wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy Sprzedaży).
§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej
ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na
to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte zostały w
Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§ 15. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

1. Wszelkie treści i Produkty (w tym produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez
Sprzedawcę dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność
intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z
zakupionego Produktu, bez prawa do udzielania sublicencji. Klient w ramach Umowy
Sprzedaży upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez
ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a. zapis techniką cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w
odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
b. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu do
Produktu.
4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
a. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
b. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej
w instrukcji lub komentarzach,
c. kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie na potrzeby inne niż własny użytek.
5. Jakiekolwiek działanie niezgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu stanowi
naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.
Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub
zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu, jego nazwy, domeny
internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią
wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w
sposób zgodny z Regulaminem.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących produktów: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………
Data otrzymania produktu: ………………………
Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..
Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)